Regulamin Sklepu

 1. Definicje i ich interpretacja.

  Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

  1.1.1. „Agent Rozliczeniowy” oznacza podmiot prowadzący system płatności elektronicznych umożliwiający lub usprawniający dokonywanie płatności w sieci.

  1.1.2. „Cena” oznacza kwotę podaną przez Sprzedającego w opisie Produktu znajdującym się w Sklepie, jest to kwota brutto zawierająca podatek VAT.
  1.1.3. „Klient” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną pozwalającą klientowi założyć Konto.
  1.1.4. „Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu w ramach Sklepu powoduje udzielenie Klientowi rabatu na zasadach określonych w Regulaminie;
  1.1.5. „Konto” to nazwa projektanta wystawiającego produkty w sklepie.
  1.1.6. „Koszty Dostawy” oznacza koszty dostawy, przedstawione Klientowi za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu w trakcie składania przez niego Zamówienia.
  1.1.7. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin;
  1.1.8. „Sklep” oznacza element Usługi umożliwiający Klientowi zawieranie Umów Sprzedaży za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych znajdujących się na stronie internetowej www.wzory.design.
  1.1.9. „Sprzedający” to Jadwiga Valkov Love Landscape Productions Jadwiga Valkov ul. Stanisława Kazury 22/27 02-795 Warszawa nip 9512206749 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Urząd Miasta Warszawa Ursynów.
  1.1.10. „Produkt” oznacza przedmiot prezentowany przez Sprzedającego w ramach Sklepu, w odniesieniu do którego Klient i Sprzedający mogą zawrzeć Umowę Sprzedaży.
  1.1.11. „Umowa Sprzedaży” oznacza umowę zawieraną za pomocą Sklepu pomiędzy Klientem i Sprzedającym, o treści określonej Regulaminem.
  1.1.12. „Usługa” oznacza usługę świadczoną przez Sprzedającego drogą elektroniczną, której elementami są Sklep i Konto.
  1.1.13. „UŚUDE” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  1.1.14. „Zamówienie” oznacza ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży składaną przez Klienta za pomocą Sklepu, której przyjęcie przez Sprzedającego prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

  1. Wszelkie odniesienia do punktów (pkt) należy traktować jako odniesienie do punktu Regulaminu i jego wszystkich podpunktów, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu.
  2. Ilekroć w Regulaminie posłużono się zwrotem „w szczególności” lub „w tym w szczególności” lub „w tym także” lub innym równoważnym, oznacza to, że wyliczenie następujące po tym zwrocie ma charakter jedynie przykładowy.
  3. Ilekroć w Regulaminie posłużono się sformułowaniem „prawa osób trzecich” należy przez to rozumieć jakiekolwiek prawa, bez względu na źródło ich powstania (tj. bez względu na to czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym w szczególności prawa takie jak: prawa autorskie, dobra osobiste lub prawo własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich.
  4. Wszelkie odniesienia do aktów prawnych powszechnie obowiązujących w Polsce należy traktować jako odniesienia do aktów tych w ich najbardziej aktualnym brzmieniu.
 2. Informacje wstępne.
  1. Usługodawcą w rozumieniu UŚUDE jest Sprzedający.
  2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Sprzedającego, tj. zasady, na jakich osoba zainteresowana może zostać Klientem oraz zasady, na jakich Klient może korzystać z Konta oraz ze Sklepu.
  3. Do korzystania z Usługi wymagane jest:posiadanie urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www, oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.
  4. Korzystanie z Usługi wiąże się m.in. z instalacją w systemie informatycznym plików cookie, które służą do ułatwienia Użytkownikom korzystania z usługi, a także używane są w celach analityczno-statystycznych.
  5. Jeżeli w związku z korzystaniem z Usługi Klient miałby możliwość umieszczania w ramach Usługi (w tym w szczególności na stronach internetowych prowadzonych przez Sprzedającego) jakichkolwiek treści, w żadnym wypadku nie może on umieszczać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.
  6. Korzystając z Usługi Klient przyjmuje do wiadomości, że prawa do Usługi oraz jej poszczególnych elementów przysługują Sprzedającemu, lub osobom trzecim i zobowiązuje się do nienaruszania tych praw w jakikolwiek sposób.
  7. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem i bez naruszania praw osób trzecich.
  8. Jeżeli w Regulaminie nie wskazano innego adresu poczty elektronicznej Sprzedającego, kontakt ze Sprzedającym powinien nastąpić pod adresem wzory.sklep@gmail.com
  9. Ilekroć w Regulaminie przewidziano, że Klient może wysłać Sprzedającemu e-maila zawierającego jakiekolwiek oświadczenie lub powiadomienie, Klient powinien go wysłać z adresu e-mail podanego przez niego w trakcie rejestracji (lub aktualizacji danych, jeżeli była dokonana). Jeżeli e-mail zostanie wysłany z innego adresu, a Sprzedający nie będzie w stanie zweryfikować tożsamości nadawcy, taki e-mail nie będzie wywoływał określonych Regulaminem skutków.
  10. Ilekroć w Regulaminie przewidziano, że Sprzedający powinien przesłać Klientowi e-maila zawierającego jakiekolwiek oświadczenie lub powiadomienie, Sprzedający powinien go wysłać na adres e-mail Klienta podany w trakcie rejestracji (lub aktualizacji danych, jeżeli była dokonana).
  11. Jeżeli Klient w którymkolwiek momencie stwierdzi, że którekolwiek podane przez niego Sprzedającemu dane są nieprawdziwe lub niepełne powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego, który w takim wypadku dokona ich korekty. Jeżeli Sprzedający poweźmie w tym zakresie uzasadnione wątpliwości, może on wstrzymać się z korektą do czasu ich wyjaśnienia.
 3. Rejestracja i konto.
  1. Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych znajdujących się na stronie internetowej wzory.design można zgłosić się jako potencjalny wystawca.
  2. Rejestracja polega w szczególności na podaniu przez osobę, która w wyniku rejestracji stanie się Klientem, jej danych (wskazanych w ramach Usługi) osoba ta powinna zaakceptować Regulamin.
  3. Rejestracja może też odbywać się poprzez wykorzystanie usługi Facebook Connect świadczonej przez Facebook Ireland Ltd. lub inny podmiot, który administruje portalem internetowym www.facebook.com
  4. Osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest do podania prawdziwych danych jej dotyczących a w wypadku określonym w pkt 3.3 do zapewnienia, że jej prawdziwe dane zostaną przekazane Sprzedającemu. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych tej osoby, Sprzedający może wstrzymać się z założeniem Konta lub zawiesić funkcjonowanie Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
  5. Osoba dokonująca rejestracji, przez jej dokonanie zobowiązuje się do zachowania w poufności danych dostępowych do jej Konta, tak aby nie miały do niego dostępu osoby nieuprawnione.
  6. Po założeniu Konta Klient może uzyskać do niego dostęp za pomocą adresu e-mail i hasła podanych przez niego przy rejestracji.
  7. Założenie Konta umożliwia Klientowi korzystanie ze Sklepu, a w szczególności zawieranie Umów Sprzedaży.
  8. Jeżeli dane Klienta podane przy rejestracji uległyby zmianie Klient zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji.
  9. Jeżeli Klient narusza Regulamin, prawo, dobre obyczaje, lub prawa osób trzecich Sprzedający może tymczasowo zawiesić możliwość korzystania przez niego z Konta, a wypadkach rażących lub powtarzających się naruszeń także usunąć Konto. W pozostałych wypadkach (w tym w szczególności gdyby Sprzedający zamierzał przestać świadczyć usługę w postaci Konta), Sprzedający może zamknąć Konto Klienta za czternastodniowym uprzedzeniem.
  10. Klient może zamknąć swoje Konto w każdym czasie za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych dostępnych w ramach Usługi. Jeżeli byłoby to z jakichkolwiek względów niemożliwe Klient, w celu zamknięcia Konta, powinien skontaktować się ze Sprzedającym e-mailem.
  11. Zamknięcie Konta z jakichkolwiek przyczyn pozostaje bez wpływu na zawarte przed tym zamknięciem Umowy Sprzedaży.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Klient może złożyć Zamówienie za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych dostępnych w ramach Sklepu. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym wybranych przez niego Produktów po cenie wskazanej w opisie Produktu prezentowanym w Sklepie.
  2. Sprzedający prześle Klientowi e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. Wiadomość ta nie stanowi przyjęcia oferty, a jedynie powoduje związanie Klienta Zamówieniem. Od chwili otrzymania takiej wiadomości Klient jest związany Zamówieniem przez okres 96 godzin od chwili jego złożenia, lecz nie dłużej niż do chwili jego odrzucenia przez Sprzedającego.
  3. Zamówienie Klienta uważane jest za przyjęte przez Sprzedającego, jeżeli w terminie 96 godzin od chwili jego złożenia Sprzedający poinformuje Klienta e-mailem o przyjęciu Zamówienia. Umowa uważana jest za zawartą z chwilą przesłania Klientowi oświadczenia o przyjęciu Zamówienia (w zależności od tego, która z tych chwil nastąpi szybciej).
  4. Zamówienie Klienta jest odrzucone przez Sprzedającego jeżeli nie zostanie ono przyjęte zgodnie z pkt 4.3. Zamówienie odrzucone przez Sprzedającego nie wiąże Klienta.
 5. Warunki Umowy Sprzedaży.
  1. Na podstawie Umowy Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Klienta własność kupionego przez Klienta Produktu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Ceny.
 6. Dostawa.
  1. Składając Zamówienie Klient, za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych w ramach Sklepu, dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktu spośród sposobów dostawy dostępnych w Sklepie.
  2. Klient jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu Kosztów Dostawy w wysokości podanej w ramach Sklepu w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
  3. Klient zobowiązuje się także do odbioru przesyłki wysłanej na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres dostawy. Ponadto, po otrzymaniu Produktu Klient powinien zbadać Produkt, w celu umożliwienia ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.
  4. Produkt zostanie dostarczony Klientowi zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez niego za pośrednictwem odpowiednich narzędzi informatycznych w ramach Sklepu, w terminie odpowiadającym czasowi realizacji Zamówienia podanemu w ramach Sklepu.
  5. Jeżeli Produkt wysłany do Klienta zostanie zwrócony do Sprzedającego z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta (w tym w szczególności z powodu nieodebrania przesyłki zawierającej Produkt przez Klienta od przewoźnika lub podania przez Klienta niewłaściwego adresu dostawy), Klient może odebrać Produkt od Sprzedającego w sposób ustalony ze Sprzedającym e-mailem lub na piśmie pod rygorem nieważności.
 7. Płatność.
  1. Klient może dokonać płatności w sposób wybrany przez siebie za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu spośród sposobów płatności dostępnych w ramach Usługi.
  2. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre sposoby płatności mogą być związane z koniecznością zawarcia umowy i/lub wykonania operacji zaleconych przez Agenta Rozliczeniowego. Sprzedający nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań względem Klienta, że Agent Rozliczeniowy w sposób należyty wykona swoje zobowiązania, które Agent Rozliczeniowy mógłby zaciągnąć względem Klienta i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania.
  3. Klient powinien wraz ze złożeniem Zamówienia wpłacić kwotę równą Cenie i Kosztom Dostawy. Kwota powinna zostać zapłacona przez Klienta nie później niż 24 godziny od chwili złożenia przez niego Zamówienia. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w terminie podanym w zdaniu poprzednim nie dojdzie do zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Agenta Rozliczeniowego lub Sprzedającego, wówczas może to stanowić przyczynę odrzucenia przez Sprzedającego Zamówienia.
  4. Płatność Ceny i Kosztów Dostawy dokonywana przelewem lub w inny podobny sposób powinna być dokonywana na rachunek bankowy Sprzedającego podany w ramach Usługi a w razie dokonywania płatności za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego, w wyniku skorzystania z takiej możliwości w ramach Usługi – zgodnie z instrukcjami przekazanymi Klientowi przez Agenta Rozliczeniowego.
  5. Jeżeli Klient uiścił kwotę, o której mowa w pkt 7.3, a mimo to nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży, kwota ta zostanie Klientowi zwrócona na rachunek bankowy, z którego był dokonany przelew, lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Dla uniknięcia wątpliwości, nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące zadatku.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia wydania mu Produktu, w drodze oświadczenia złożonego drogą elektroniczną na adres e-mail wzory.targi@gmail.,com, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271).
  2. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
  3. Do zwracanego Produktu powinien zostać dołączony dowód wskazujący na datę zakupu i dane sprzedawcy (taki jak w szczególności paragon lub faktura VAT).
  4. Klient, który odstąpił od umowy może, za pomocą wiadomości e-mail złożyć oświadczenie, że chce aby zwrot Produktu, w odniesieniu do którego odstąpił od umowy został obsłużony przez Sprzedającego. W razie złożenia takiego oświadczenia:
   1. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić, że w ustalonym przez strony Umowy Sprzedaży terminie Produkt zostanie od Klienta odebrany w miejscu ustalonym przez strony;
   2. Klient zobowiązuje się zapewnić, że w ustalonym przez strony Umowy Sprzedaży terminie Produkt zostanie przekazany wskazanej przez Sprzedającego osobie oraz, że Produkt będzie zapakowany w odpowiedni sposób, który nie będzie narażał go na uszkodzenie lub zniszczenie i zapłacić koszt odesłania Produktu, o którym został poinformowany za pomocą Sklepu przed złożeniem oświadczenia, zgodnie z pkt 9.6 poniżej;
   3. Obowiązek zwrotu Produktu przez Klienta na rzecz Sprzedającego będzie uznawany za wykonany z chwilą przekazania Produktu przez Klienta.
 9. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi winny być zgłaszane na adres e-mail: sklep@wzory.design lub pisemnie na adres Sprzedającego i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Usługi.
  2.  Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 10.1). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
  3.  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Usługi winny być zgłaszane Sprzedającemu na adres e-mail: sklep@wzory.design
  4. Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Klientów (w tym w szczególności Klientów będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Zmiany.
  1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klientów za pomocą wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Klient może zlikwidować Konto w trybie natychmiastowym. Jeżeli Klient nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta lub korzystania z Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. 
  3. Do Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
  4.  Zmiana danych Sprzedającego lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Sprzedającego procedury opisanej w pkt 10.1 lub 10.2; Sprzedający jest jednak zobowiązany powiadomić Klientów o takich zmianach.
 11. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2015
  2.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem (w tym także w odniesieniu do Umowy Sprzedaży) mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  3.  Zasady przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Klientów reguluje polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu.